-  [WT]  [PS]  [Home] [Manage]

 1.   (new thread)
 2. (for post and file deletion)
/fail/ - Failure
 • Supported file types are: GIF, JPG, MP3, PNG, SWF, WEBM
 • Maximum file size allowed is 5120 KB.
 • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.
 • Currently 249 unique user posts. View catalog

 • Blotter updated: 2018-08-24 Show/Hide Show All

We are in the process of fixing long-standing bugs with the thread reader. This will probably cause more bugs for a short period of time. Buckle up.

Movies & TV 24/7 via Channel7: Web Player, .m3u file. Music via Radio7: Web Player, .m3u file.

WebM is now available sitewide! Please check this thread for more info.


Anonymous 23/02/05(Sun)01:27 No. 16251 [Reply] Stickied
16251

File 167555687678.jpg - (257.18KB , 960x957 , 2638923.jpg )

:i: :h: :a: :t: :e: :n: :i: :g: :g: :e: :r: :s:
:t: :h: :a: :t: :i: :s: :a: :l: :l: :nigra: :fkc: :chicken: :nigger: :kneegrow:

(USER WAS BANNED FOR THIS POST)


5 posts omitted. Click Reply to view.
>>
Anonymous 23/08/20(Sun)22:25 No. 16297

:kfc:
Anonymous 22/04/14(Thu)00:44 No. 16037 [Reply]
16037

File 164988983929.gif - (1.68MB , 188x225 , 1642909337050.gif )

Yo mods, do ur fukkin jobs.
Front page looks like the old days.


16 posts and 9 images omitted. Click Reply to view.
>>
Anonymous 23/03/22(Wed)09:31 No. 16269
16269

File 167947389433.jpg - (46.69KB , 320x290 , 117441270232.jpg )

Your services are required.


>>
Anonymous ## Mod ## 23/04/27(Thu)07:17 No. 16273
16273

File 168257266563.jpg - (38.21KB , 460x347 , 168102295832.jpg )

>>16259
:P: :A: :Y: :U: :S: :N: :I: :G: :G:


>>
Anonymous 23/09/13(Wed)19:00 No. 16303
16303

File 169462445585.png - (433.07KB , 498x497 , 1684345197883992.png )

Bumping because of... reasons.
fofqomu 23/09/06(Wed)12:49 No. 16301 [Reply]
16301

File 169399737880.jpg - (2.66MB , 1200x1200 , cover.jpg )

Beepbeep


>>
dulhicho 23/09/06(Wed)12:51 No. 16302

Test
Building me a new home and my name is Strong listener Strong listener 20/12/14(Mon)00:43 No. 15802 [Reply]
15802

File 160790299924.png - (8.91KB , 600x200 , recommending it.png )

Hi. I want you t


>>
Heil Hitler 23/01/26(Thu)01:15 No. 16247

:hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hit</img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img></img><span class="abbrev">
Message too long. Click <a href="/fail/res/15802.html">here</a> to view the full text.
</span>

      
    </p>
<br class="clear-both" />
    
          </div>
          </div>
    
      
      <div class="reply" id="reply_16293">

<div id=16293 class="post">
<div class="doubledash">>></div>

<div class="post_header">
<input type="checkbox" name="post[]" value="16293" /><span class="postername">Anonymous</span>23/07/23(Sun)07:16

<span class="reflink">
<a href="/fail/res/15802.html#16293">No. </a><a href="/fail/res/15802.html#i16293">16293</a>


            
</span>

<span id="dnb_fail_16293_n"></span></div>


      
    <p class="message">
              
        <img src=


>>
Anonymous 23/08/25(Fri)10:20 No. 16300
16300

File 169295161886.png - (150.05KB , 429x355 , 1614922522842.png )

>>16247

: hitler :
:hitler:
h:itle:r
hi:tl:er
hit::ler
Anonymous 23/08/05(Sat)20:13 No. 16294 [Reply]
16294

File 169125920052.jpg - (116.36KB , 275x349 , (CAT) RAVEN.jpg )

cat


>>
Anonymous 23/08/24(Thu)01:19 No. 16299

[USER WAS BANNED FOR THIS POST]
Anonymous 23/07/06(Thu)18:11 No. 16281 [Reply]
16281

File 168865989717.jpg - (56.17KB , 660x452 , 1688136174460172.jpg )

:T: :O: :M: :M: :O: :R: :O: :W: :I: :L: :L:
( :U: S: :E: :R: :W: :A: :S: :B: :A: :N: :N: :E: :D: :F: :O: :R: :T: :H: :I: :S: :P: :O: :S: :T: )


>>
Anonymous 23/08/21(Mon)10:42 No. 16298

Bad russians
Anonymous 23/05/22(Mon)23:41 No. 16278 [Reply]
16278

File 168479169215.gif - (325.09KB , 370x330 , 1563190993269.gif )

nigger nigger nigger my nigger nigger


>>
Anonymous 23/07/02(Sun)17:11 No. 16280

:N:


>>
Anonymous 23/08/10(Thu)02:19 No. 16296

Su
Anonymous 23/05/08(Mon)02:44 No. 16275 [Reply]
16275

File 168350667481.jpg - (24.12KB , 400x275 , zzz_jpeg.jpg )

WHEN I WAS


>>
Anonymous 23/05/08(Mon)03:28 No. 16276

>>16275

A FAILURE


>>
Anonymous 23/05/11(Thu)13:31 No. 16277

>>16276
:N:


>>
Anonymous 23/07/22(Sat)03:43 No. 16286

:hitler:

(AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Message too long. Click here to view the full text.
I'm a degen Guy with a ps4 23/01/28(Sat)23:10 No. 16248 [Reply]
16248

File 167494380048.png - (91.45KB , 728x236 , Screenshot 2023-01-28 3_29_29 PM.png )

This feels like a place for degenerate breeding sessions so, so that's why i'm here.I'm here so this place becomes more degen.


>>
Anonymous 23/07/22(Sat)04:09 No. 16287
16287

File 168999176824.jpg - (226.84KB , 1080x1353 , 16896169969.jpg )

Gay sex with a man
Anonymous 23/07/12(Wed)10:07 No. 16282 [Reply]
16282

File 168914923780.jpg - (14.52KB , 124x124 , 117992694866.jpg )

Testing to see if this still works.


>>
Anonymous 23/07/12(Wed)10:07 No. 16283

>>16282

Apparently not.


>>
Anonymous 23/07/12(Wed)21:45 No. 16284

Oh Bob Ross yes :B::O: :O::B: :S:


>>
Aniiaaa 23/07/19(Wed)13:59 No. 16285

Still does LMFAOO

(U̷̡̡̗͉͇͇̙̼̥̘̹̣͓̺̺̽S̷͍̙̺̳̲̘̈̉͐̎̍̏̈̐̚E̸̺̊̈́R̸͎̯̫̿̍̑̿́̔͝ ̸̢̯̝͖͎̔̀̑̔͗̆̆̍̂Ŵ̸͙͎̮̦A̷̠̮̦̝͇̹̰̓̉̐̑͒͗͐̂̃̒̐͂͘͘͜S̸̡̛̫̩̯̬͉̝̮͛̿̑́͑̾̈́̅̽̏͜ ̸̨̨̧̹̬͔͖͉̎̈́͐̈́̅͗̐̀͆͐͘͠B̶̢̢̧̨̞̗̰̣͔̟̘̅̒̓͜͜A̷͈̦̟̠̼̝̣̻̤̖̥̩̜̰̠͆͋͒̋͆̈̈́̾N̷̡̢̢͉̯̝̤̤͙̼͇͈͑͌̊̏͝͠N̶̰͉̾͋̒͒̿͑̾̓̾́̔̐̓̽̈Ę̷̮̱̘̥̘͚̽̿͊͌̈̂͋̍ͅD̶̨̺̗̬̰͇͓͙̉̔̃̉͗̓͑̾̾͝ ̸͈͔͔͋̽̑̈́̈̐͌̆̀̽̈́̈F̵̨̛̫̜͚̭̲͊͒̅̆̒͝O̸̼͎͙̠̲̱̼̬͗̋̆̂́͆͊̅͌̕R̵̦̭̫̼̞̄̃̋̃ ̶̧̯̻̤̭̯̙̙̫͐͑̒̄̓̏̆̈́̀͠Ṯ̶̨̖̙̻̘̺͓͍͗Ḩ̷͚̩͎̰̜̮̠̣̰̕͜I̶̧̳̫̹̙̟͛͑̋̓̆̾͜͠S̸̢̡̧̻͎̻͌̕ͅ ̸̧̗̺̼͉͎̯̝͂̔P̸̛̘̏̄͑̐͗́̐̕̕͝͝O̷͇̝̝̘̘̮̮̬̿͗̌͌Ș̴͈̻̲̳̞̣̠͍͚̹̙̼̻̲͆̈̂͗͂̒̍͆̀̽̿͆̕͝T̴̡̡̨̧̨̗̹͎̟͓̔͗̆)

Delete post []
Password  
Report post
Reason