-  [WT]  [PS]  [Home] [Manage]

  1.   (new thread)
  2. (for post and file deletion)
/fail/ - Failure
  • Supported file types are: GIF, JPG, MP3, PNG, SWF, WEBM
  • Maximum file size allowed is 5120 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.
  • Currently 262 unique user posts. View catalog

  • Blotter updated: 2018-08-24 Show/Hide Show All

We are in the process of fixing long-standing bugs with the thread reader. This will probably cause more bugs for a short period of time. Buckle up.

Movies & TV 24/7 via Channel7: Web Player, .m3u file. Music via Radio7: Web Player, .m3u file.

WebM is now available sitewide! Please check this thread for more info.


Anonymous 23/08/05(Sat)20:13 No. 16294 [Reply]
16294

File 169125920052.jpg - (116.36KB , 275x349 , (CAT) RAVEN.jpg )

cat


>>
Anonymous 23/08/24(Thu)01:19 No. 16299

[USER WAS BANNED FOR THIS POST]
Anonymous 23/07/06(Thu)18:11 No. 16281 [Reply]
16281

File 168865989717.jpg - (56.17KB , 660x452 , 1688136174460172.jpg )

:T: :O: :M: :M: :O: :R: :O: :W: :I: :L: :L:
( :U: S: :E: :R: :W: :A: :S: :B: :A: :N: :N: :E: :D: :F: :O: :R: :T: :H: :I: :S: :P: :O: :S: :T: )


>>
Anonymous 23/08/21(Mon)10:42 No. 16298

Bad russians
Anonymous 23/05/22(Mon)23:41 No. 16278 [Reply]
16278

File 168479169215.gif - (325.09KB , 370x330 , 1563190993269.gif )

nigger nigger nigger my nigger nigger


>>
Anonymous 23/07/02(Sun)17:11 No. 16280

:N:


>>
Anonymous 23/08/10(Thu)02:19 No. 16296

Su
Anonymous 23/05/08(Mon)02:44 No. 16275 [Reply]
16275

File 168350667481.jpg - (24.12KB , 400x275 , zzz_jpeg.jpg )

WHEN I WAS


>>
Anonymous 23/05/08(Mon)03:28 No. 16276

>>16275

A FAILURE


>>
Anonymous 23/05/11(Thu)13:31 No. 16277

>>16276
:N:


>>
Anonymous 23/07/22(Sat)03:43 No. 16286

:hitler:

(AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Message too long. Click here to view the full text.
Anonymous 23/07/12(Wed)10:07 No. 16282 [Reply]
16282

File 168914923780.jpg - (14.52KB , 124x124 , 117992694866.jpg )

Testing to see if this still works.


>>
Anonymous 23/07/12(Wed)10:07 No. 16283

>>16282

Apparently not.


>>
Anonymous 23/07/12(Wed)21:45 No. 16284

Oh Bob Ross yes :B::O: :O::B: :S:


>>
Aniiaaa 23/07/19(Wed)13:59 No. 16285

Still does LMFAOO

(U̷̡̡̗͉͇͇̙̼̥̘̹̣͓̺̺̽S̷͍̙̺̳̲̘̈̉͐̎̍̏̈̐̚E̸̺̊̈́R̸͎̯̫̿̍̑̿́̔͝ ̸̢̯̝͖͎̔̀̑̔͗̆̆̍̂Ŵ̸͙͎̮̦A̷̠̮̦̝͇̹̰̓̉̐̑͒͗͐̂̃̒̐͂͘͘͜S̸̡̛̫̩̯̬͉̝̮͛̿̑́͑̾̈́̅̽̏͜ ̸̨̨̧̹̬͔͖͉̎̈́͐̈́̅͗̐̀͆͐͘͠B̶̢̢̧̨̞̗̰̣͔̟̘̅̒̓͜͜A̷͈̦̟̠̼̝̣̻̤̖̥̩̜̰̠͆͋͒̋͆̈̈́̾N̷̡̢̢͉̯̝̤̤͙̼͇͈͑͌̊̏͝͠N̶̰͉̾͋̒͒̿͑̾̓̾́̔̐̓̽̈Ę̷̮̱̘̥̘͚̽̿͊͌̈̂͋̍ͅD̶̨̺̗̬̰͇͓͙̉̔̃̉͗̓͑̾̾͝ ̸͈͔͔͋̽̑̈́̈̐͌̆̀̽̈́̈F̵̨̛̫̜͚̭̲͊͒̅̆̒͝O̸̼͎͙̠̲̱̼̬͗̋̆̂́͆͊̅͌̕R̵̦̭̫̼̞̄̃̋̃ ̶̧̯̻̤̭̯̙̙̫͐͑̒̄̓̏̆̈́̀͠Ṯ̶̨̖̙̻̘̺͓͍͗Ḩ̷͚̩͎̰̜̮̠̣̰̕͜I̶̧̳̫̹̙̟͛͑̋̓̆̾͜͠S̸̢̡̧̻͎̻͌̕ͅ ̸̧̗̺̼͉͎̯̝͂̔P̸̛̘̏̄͑̐͗́̐̕̕͝͝O̷͇̝̝̘̘̮̮̬̿͗̌͌Ș̴͈̻̲̳̞̣̠͍͚̹̙̼̻̲͆̈̂͗͂̒̍͆̀̽̿͆̕͝T̴̡̡̨̧̨̗̹͎̟͓̔͗̆)
Anonymous 20/11/21(Sat)11:58 No. 15792 [Reply]
15792

File 160595631493.jpg - (3.96KB , 99x122 , Literal Bubkis - 17.jpg )

prove me it. Best shap[e?


5 posts and 2 images omitted. Click Reply to view.
>>
Anonymous 23/01/29(Sun)03:34 No. 16249
16249

File 167495965379.jpg - (34.42KB , 435x421 , Copy of 119750392568.jpg )

>>16246

I didnt know you can still do that here.


>>
Anonymous 23/03/08(Wed)22:02 No. 16260
16260

File 167830933949.png - (455.11KB , 1351x2563 , Screenshot 2023-03-08 at 22-07-03 _fail_ - Failure.png )

>>16249
Let me have a shot at it with macOS:

Mac: [option-space] + [option-space] + [option-J] + [enter] + [option-J] + [option-space] + [option-J]

  √
√ √

Ok... :-)


>>
Anonymous 23/03/08(Wed)22:03 No. 16261

>>16260
>tfw it didn't work
Many such cases. But at least I can console myself with this:

 :nigra:
:nigra: :nigra:
fags no 21/12/07(Tue)05:38 No. 15974 [Reply]
15974

File 163885191082.png - (63.93KB , 240x206 , Screenshot 2021-12-06 22_38_34.png )

>some retartedspider experts are on /spider expert/ and /spider expert/
Anonymous 21/06/17(Thu)21:28 No. 15922 [Reply]
15922

File 162395809192.png - (1.51MB , 1441x2048 , Screenshot_20210617-121239.png )

:F: :A: :I: :L:


Test cuz :kfc:


>>
Anonymous 21/06/21(Mon)04:01 No. 15923
15923

File 162424087637.jpg - (17.77KB , 355x293 , swryj6.jpg )

:N: :E: :X: :T: :D: :O: :O: :R: :N: :I: :K: :K: :I: :F: :R: :I: :G:


>>
Anonymous 21/10/16(Sat)22:40 No. 15960

:H: :I: :G:


>>
Anonymous 21/12/06(Mon)23:57 No. 15973

:B: :I: :G: :G: :A: :N: :A: :L: :L: :S:
Anonymous 20/08/20(Thu)01:28 No. 15755 [Reply]
15755

File 159787969032.jpg - (9.43KB , 236x236 , e54f2ba1c0a3c9b2d0a193cbda9443c5--linux-moodboard.jpg )

:L: :I: :N: :I: :C: :K: :S:


>>
possibly Anonymous 20/12/12(Sat)18:03 No. 15798

is it free
as in freedom


>>
Anonymous 20/12/14(Mon)00:39 No. 15800

>>15798
Le Epic Fail poster doing le Reddit style GOOFIN'
Anonymous 22/01/07(Fri)08:22 No. 15995 [Reply]
15995

File 164154012763.jpg - (68.21KB , 372x500 , q5RigZGoVFnB.jpg )

Hello fellow banned from 4chins
I'm sure you have seen the articles stating all cause mortality up 40%. Alarming because a mere 5% would be like a meteorite striking a whole country
Well in September Pfizer made all doses legit and stopped using the saline. Dear Bob Ross.


6 posts and 1 image omitted. Click Reply to view.
>>
Anonymous 22/03/22(Tue)19:13 No. 16033
16033

File 164797283376.jpg - (95.49KB , 641x600 , WTFAmIReading.jpg )


>>
Heil Hitler 22/03/22(Tue)20:28 No. 16034

:hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: :hitler: